LIÊN KẾT WEBSITE

Thành viên trực tuyến

0 khách và 1 thành viên
 • Lê Trọng Linh
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Các ý kiến mới nhất

  LINK WEBSITE

  điều lệ hội khỏe phù đổng 2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Mai Van Viet (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:18' 10-06-2012
  Dung lượng: 125.4 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Số:2251/QĐ-BGDĐT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2011
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Ban hành Điều lệ Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII - 2012

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
  Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ Công văn số 4471/VPCP-KGVX ngày 01/7/ 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII - 2012;
  Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII - 2012, áp dụng từ cấp trường đến cấp quận, huyện, tỉnh, thành phố và toàn quốc.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Công tác học sinh, sinh viên, Kế hoạch Tài chính, Giáo dục Trung học, Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Ban Chỉ đạo Hội khoẻ Phù Đổng các cấp, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo và các thành viên tham gia Hội khoẻ Phù Đổng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3 (để t/h);
  - VP Chính phủ, Ban TG TƯ(để b/c);
  - BT. Phạm Vũ Luận (để b/c);
  - Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính;
  - TCTDTT – BVHTTDL;
  - UBND Tp. Cần Thơ;
  - Các sở GDĐT, sở VHTTDL;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Website của BGDĐT;
  - Lưu: VT, Vụ CTHSSV.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG


  Đã kí  Trần Quang Quý
  
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  ĐIỀU LỆ
  HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII - 2012
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2251/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 5 năm 2011của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  Chương I:
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU
  1. Mục đích
  Hội khoẻ Phù Đổng (viết tắt HKPĐ) là Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) học sinh phổ thông nhằm:
  - Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong học sinh phổ thông để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh;
  - Đánh giá công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường phổ thông;
  - Phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao của học sinh phổ thông nhằm bồi dưỡng đào tạo tài năng thể thao cho đất nước.
  2. Yêu cầu
  - Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo phải phổ biến quán triệt mục đích, ý nghĩa của HKPĐ đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc trung ương) và chỉ đạo tổ chức HKPĐ các cấp theo quy định của Điều lệ với phương châm: vận động đông đảo học sinh tham gia rèn luyện thể lực, tăng cường sức khỏe đáp ứng nhiệm vụ học tập và giáo dục toàn diện cho học sinh.
  - Tăng cường cơ sở vật chất, sân tập, nhà tập và các trang thiết bị dụng cụ để phục vụ cho việc dạy và học môn thể dục, tổ chức các hoạt động TDTT ngoại khoá và thi đấu thể thao trong trường học.
  - Tổ chức HKPĐ từ cấp trường theo chu kỳ 1 năm/lần; ở quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện); tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) theo chu kỳ 2 năm/lần. Trên cơ sở các môn thi của HKPĐ toàn quốc, tăng cường các môn thi thể thao dân tộc và các nội dung thi đơn giản phù hợp với đặc thù của từng trường, từng địa phương với mục đích chủ yếu là nâng cao sức khoẻ rèn luyện thể chất cho học sinh.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓